ÁSZF

ÁTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

1.A Szolgáltató adatai

Cégnév:  IBRAHIM 2007 Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság

Szálloda elnevezése: IBRAHIM Boutique Hotel

Székhelye:  9730 Kőszeg, Fő tér 17. (Magyarország)

Cégjegyzékszám: 18-09-107560

Adószám:  14120060-2-18

E-mail cím:  office@ibrahimhotel.hu

2. Általános szabályok

2.1.  Jelen “Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató által működtetett IBRAHIM Boutique Hotel szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. S peciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

2.3.  Amennyiben az egyedileg írásban megkötött szerződések feltételei jelen szerződéstől eltérnek, annyiban az egyedileg írásban megkötött szerződés rendelkezései irányadóak. Jelen Általános Szerződési Feltételek eltérő írásbeli megállapodás hiányában alkalmazandóak.

3. Szerződő fél

3.1.  A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2.  Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3.  Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget. Kétség esetén a Szolgáltató felhívására a Közvetítő köteles igazolni képviseleti jogosultságát. A képviseleti jogosultság hiánya esetén a Közvetítő a Vendég nevében vállalt kötelezettségekért saját maga felel, illetve felel azért a kárért, amely a képviselet hiánya miatt következett be.

3.4.  A tevékenység egészségbiztonsági kockázataira tekintettel a Szolgáltató csak abban az esetben tudja biztosítani a szolgáltatásokat, ha vendég a nevét és lakcímét a szolgáltatás igénybevétele előtt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1.  A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2.  A Szerződést a felek írásban kötik; a Szerződés a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, szóbeli foglalás esetén az írásbeli visszaigazolás Vendég általi írásbeli elfogadásával vagy aláírásával, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás önmagában, szóbeli megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása esetén a szerződés, illetve annak módosítása nem jön létre.  Írásbelinek minősül az email, sms vagy internetes –chat – szolgáltatás útján tett nyilatkozat is.

4.3.  A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szállodát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.4.  A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. Lemondási feltételek

5.1.  Amennyiben a Szolgáltató az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezést megelőzően 48 órával van lehetőség.

 Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezés előtt 48 órával megszűnik. 
 Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 24:00 óráig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
5.2. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

6. Árak

6.1.  A Szolgáltató által működtetett szálloda szobaárai (Rack Rate) a szállodai szobában, vagy a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem és kávézó) állnak rendelkezésre.

6.2.  A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.3.  Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

6.4.  Aktuális kedvezmények, akciók, gyermekárak, egyéb ajánlatok a www.ibrahimhotel.hu oldalon kerülnek meghirdetésre.

6.5.  Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a szolgáltatás közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást a hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén a Szolgáltató felajánlja a szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Szerződő fél eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron vagy sem.

7. Fizetési módok, garancia

7.1.  A Szerződő fél a Szolgáltató által részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékét legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően köteles a Szolgáltató részére megfizetni. A Szolgáltató egyedi megállapodás keretében írásban adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

7.2.  A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;

 kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,
 kérheti előleg megfizetését a fizetendő összeg egy részére vagy annak teljes összegére.
7.3. A teljesítés pénzneme

7.3.1.  A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban vagy EUR-ban.

7.3.2.  A díj megfizetésekor, illetve a számla kiállításakor a HUF és EUR árfolyamok közötti átváltás a Vendég érkezési napján érvényes szállodai árfolyamon történik. EUR pénznemben történő készpénzes fizetés esetén az esetlegesen visszajáró összeget EUR-ban egyenlíti ki a Szolgáltató.

7.4. A fizetés módja

7.4.1.  A szolgáltatási díjak és egyéb díjak megfizetése történhet készpénzben vagy bankkártyás fizetés útján.

7.4.2. A Szolgáltató elfogad egyéb fizetési módokat, illetve fizetési eszközöket, így hitelkártyát, Széchenyi Pihenő Kártyát, továbbá külön szerződés alapján ajándékutalványt, vouchert, stb. Az elfogadott fizetési eszközök mindenkori aktuális listáját a Szolgáltató kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja. Foglalás esetén e tárgyban a Szerződő fél számára javasolt a kiválasztott fizetési eszközzel való fizetés lehetőségének tisztázása.

7.4.3.  Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet, illetve annak SZÉP kártyáját/hitelkártyáját terheli.

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8.1.  A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:30 óráig köteles elhagyni (Check out), kivéve ha a foglalásban vagy annak későbbi írásbeli módosításában a Szolgáltató a Vendég számára a korábbi érkezést (Early check in), illetve a későbbi elutazást (Late check out) lehetővé tette.  A korábbi érkezés illetve a későbbi elutazás díját a mindenkori árlista tartalmazza.

8.2.  Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 6:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka díját a Szolgáltató felé meg kell fizetnie.

9. Háziállatok

9.1.  A Szolgáltató szálláshelyére háziállat nem vihető be.

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1.  A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
 a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
 a Vendég fertőző betegségben szenved.
 a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott 
időpontig.

10.2. A szálloda munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért a szálloda egyenként 10.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég szobaszámláját. A harmadik figyelmeztetés után a szálloda jogosult a szállodai szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani. 

11. Dohányzás

A szálloda nemdohányzó hotel. Ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata.

A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. Vendégeink, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. 

Ezen előírás megszegése esetén a szálloda jogosult a szállodai szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani, valamint 200,-(kettőszáz),-€ takarítási felárral szoba számláját terhelni. 

Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szállodát az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a szálloda jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni. 

12. A vendég betegsége, halála

12.1.  Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

12.2.  A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató követelheti az ezzel kapcsolatosan felmerült költségét és kárát a Vendégtől, vagy ha a Szerződő fél nem a Vendég, akkor a Szerződő féltől vagy közvetítőtől, a vendég elhalálozása esetén hagyatéki hitelezői igényként a vendég örökösétől. Ilyen költség, illetve kár különösen az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértéke, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk.

13. A Covid-19 járvánnyal kapcsolatos szabályok

13.1.  A szálloda valamennyi szolgáltatását, ideértve a szobaszolgáltatást is, csak fertőzés-és tünetmentes vendégek vehetik igénybe.

13.2.  A szálloda a vendég érkezésekor, a bejelentkezését megelőzően jogosult a vendéget nyilatkoztatni, hogy fertőzés-és tünetmentes, illetve felkérheti a vendéget, hogy védettségi igazolványát vagy Uniós COVID-19 digitális oltási igazolványát mutassa be.

13.3.  A nyilatkozat vagy az igazolvány bemutatásának megtagadása esetén a szálloda jogosult a szolgáltatás (foglalás) megtagadására, a szerződés azonnali hatályú felmondására és a felmondási feltételek szerinti kötbér felszámítására.

13.4.  Amennyiben a vendég a szállodai tartózkodása során a fertőzésre jellemző tünetek bármelyikét (láz, száraz köhögés, nehézlégzés, hirtelen szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy zavara) észleli magán, köteles erről haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a szállodát.

13.5.  A haladéktalan tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért a vendég felelősséggel tartozik. Ez azt jelenti, hogy ha például a nem vagy késedelmes közlés miatt más vendég is fertőzött lesz, akkor az ebből eredő kárainak megtérítését követelheti a szálloda.

13.6.  Pozitív teszteredmény esetén a szálloda az illetékes járási hivatal értesítése mellett jogosult a vendéggel és a vele együtt érkezettekkel megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani és a vendéget a vele együtt érkezett személyekkel együtt a szálloda azonnali elhagyására felszólítani.

Ha a szálloda a pozitív teszt után a vendéget elküldi, akkor a kifizetett, de igénybe nem vett szolgáltatások ára visszajár a vendégnek.

14. A Szerződő fél jogai

14.1.  A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

14.2.  A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

14.3.  A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

15. A Szerződő fél kötelezettségei

15.1.  A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

15.2.  A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában, a gyermek által okozott károkért teljes felelősség a szülőt terheli.

15.3.  A nem szállodában vásárolt ételt, italt csak és kizárólag a szállodai szobában fogyaszthatják el a vendégek, közösségi helyeken, étteremben nem megengedett.

16. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég Ptk. szerződésen kívül okozott kárért való felelősségre vonatkozó mindazon károkért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy elszenved, a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek magatartása folytán. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. A Vendég köteles a Szolgáltató által a Vendég helyett így megtérített kárt a Szolgáltaltó részére megtéríteni.

17. A Szolgáltató zálogjoga

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes vagyontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.  A Szolgáltató mindaddig, amíg zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását.

18. A Szolgáltató kötelezettsége

 A Szolgáltató köteles;

 a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni
 a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

19. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

19.1.  A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez / rendőrségi eljáráshoz szükséges.

19.2.1.  A Szolgáltató felelőssége azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a Vendég a szállodában kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a szálloda olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. A szobai széfben, illetve a szálloda parkolójában a gépkocsiban elhelyezett értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Értéktárgyakért (így különösen óra, ékszer, elektronikai és telekommunikációs (mobil) eszköz, hordozható számítógép, műalkotás), értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

19.2.2. A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett károk keletkezését a Szolgáltató kivizsgálja és amennyiben a kár neki felróható gondatlanságból keletkezett, megtéríti azt.

19.3. A szálloda felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

19.4. A szálloda egyéb területein hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

20. Kép- és hangfelvétel készítése

A szálloda területére történő belépéssel és szolgáltatásainak igénybevételével a Vendég kifejezetten elfogadja, hogy a szálloda területén szervezett programok, rendezvények alkalmával kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen esetlegesen résztvevői minőségében a Vendég is feltűnhet. A szálloda programjain, rendezvényein történő részvétellel a Vendég hozzájárul, hogy a szálloda a felvételt marketingtevékenységével összefüggésben, online és social media felületeken felhasználja. A felvétel ilyen jellegű felhasználásával összefüggésben a Vendég semmilyen követeléssel nem élhet sem a szállodával, sem a szervezőkkel vagy a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben.

21. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

22. Vis major

Olyan, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény (így különösen háború, forradalom, lázadás, katonai puccs, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, földrengés, egyéb természeti vagy ipari katasztrófa, áramhiány, sztrájk bekövetkezése, jogszabályváltozás, rendkívüli politikai, társadalmi események, állami intézkedés, radikális piaci változások), amely a fél ellenőrzési körén kívül esik, és nem volt elvárható, hogy a körülményt a fél elkerülje vagy a kárt elhárítsa. A vis maior az akadályoztatott felet  felmenti a Szerződésből eredő kötelessége teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák. A felek kijelentik, hogy a Vendég egészségi állapotában bármely okból bekövetkezett változást (pl. baleset, megbetegedés), illetve a Vendég érdekkörébe eső családi, társadalmi eseményeket, történéseket nem tekintik vis maiornak.23. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Kelt Kőszegen, 2022- június  hó 14 napján